Algemene Bedrijsvoorwaarden - EifelAdventures

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beleid & richtlijnen
Algemene Bedrijsvoorwaarden - EifelAdventures

Eigenaar Elmar Saxler  I Mühlenstr. 7  I 54570 Berlingen


Strekking van de AB
De navolgende algemene bdrijfsvoorwaarden (hierna te noemen AB) gelden voor alle tussen EifelAdventures, eigenaar Elmar Saxler en de klanten afgesloten contracten. Iedere klant moet ook de gebruiksvoorschriften van het geboekte avonturen lezen en ondertekenen.

De ouder/voogd moet met de minderjarige gast zorgvuldig de AB en de gebruiksvoorschriften bespreken en verklaart met zijn handtekening, dat aan de minderjarige de AB en gebruiksvoorschriften uitgelegd werden en dat alle betrokkenen onvoorwaardelijk accoord gaan. Minderjarigen zonder ouder of voogd aanwezig, moeten vóór het betreden de Zipline-baan en overnachten in de boomtoopen een ondertekende toestemmingsverklaring overhandigen

Aanmelding/Boeking
Met zijn aanmelding verklaart de klant/contractant met EifelAdventures, eigenaar Elmar Saxler (hierna te noemen de organisator) zich verbonden aan het contract. U kunt zich schriftelijk, per E-mail, telefonisch of persoonlijk aanmelden. Gaat het om een de aanmelding van een groep, dan vertegenwoordigd de aanmeldende persoon alle aangemelde personen. Deze persoon verklaart zich verantwoordelijk voor de betalingsverplichtingen en is de opdrachtgever van de boeking in verband met de aanmelding tegenover de organisator. De overeenkomst wordt bindend door het aannemen door de organisator en behoeft geen bijzondere vorm.

Diensten
Welke diensten per contract geleverd worden, staat in het aanbod of in de hierop betrekking hebbende verklaring van de organisator. De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om uit zakelijke grond, wezenlijke en/of onvoorzien omstandigheden, die bijvoorbeeld de veiligheid van de deelnemer(s) aangaan, de aangeboden diensten te veranderen.

Check-In
Het inchecken voor de suites en appartementen is om 13:00 uur. Het inchecken voor de boom tent is om 15:00 uur. U moet inchecken 15 minuten voor de aanvangsttijd van de geboekte activiteit.

Veiligheids-uitleg
Het gebruik van de avontuur park is alleen tijdens de openingstijden toegstaan. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Iedere deelnemer moet vóór het betreden van de Zipline-baan aan een theoretische en praktische veiligheidsuitleg deelnemen. Alleen de veiligheidsuitrusting die door de organisator in bruikleen gegeven wordt en die uit gecontroleerd materiaal bestaat, mag gebruikt worden. Verder mag de uitrusting niet zonder toezicht van de Tour-gids aangetrokken worden. De veiligheidsuitrusting mag tijdens de Zipline-Tour niet uitgetrokken worden of aan iemand anders gegeven worden. De baan mag met aangetrokken uitrusting niet verlaten worden. Uit hygienische gronden moet de veiligheidsuitrusting, vóór gebruik van het toilet, uitgetrokken worden. Een Tour-gids begeleidt de groep. De groep blijft bij elkaar. Zich van de groep verwijderen is niet toegestaan. In de avontuur park mogen alleen de aangelegde paden of de aangewezen paden gebruikt worden. Roken is op het hele Zipline-parcours en met aangetrokken veiligheidsuitrusting en in de boom tent, ten strengste verboden.

Betaling
Zodra men de rekening krijgt moet die meteen en zonder (enige) aftrek betaald worden. Dat geldt voor het overeengekomen personenaantal. Is de te betalen som niet op tijd ontvangen dan vervalt de reservering. Heeft de diensten reeds plaatsgevonden, maar is de rekening niet binnen 30 dagen na de rekeningsdatum betaald, dan is de organisator gerechtigd om rente over het te betalen bedrag te berekenen. De rente bedraagt 5 % p.a. over het verschuldigde bedrag. Betalingen zijn voor de ontvanger kostenvrij.

Terugtrekken door de klanten
De klant kan op ieder moment afzien van diensten. De organisator raadt aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Het afzien van diensten moet schriftelijk bevestigd worden. Maatgevende tijd voor afzien van diensten is de tijd van aanvang, bij de organisator. In geval van afzien van diensten kan de organisator een bedrag verlangen voor de gemaakte kosten en voorzorgsmaatregelen.

Voor alle avontuurlijke ervaringen, inclusief overnachting in een boomtent en dagspecials geldt:

Bij afzien van diensten vanaf de 7 dag vóór het begin van de diensten (bij groepen vanaf de 10 dag vóór het begin van de diensten) is de teruggave van geld of een omboeking niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt voor het niet verschijnen bij het begin van de geboekte diensten of bijvoorbeeld het vroegtijdige beeindigen van de blijven op eigen wens. Niet gebruikte diensten worden niet terugbetaald.

Voor alle verblijfscontracten in het appartementencomplex EifelAdventures en reisarrangementen geldt:

In geval van terugtrekking is de vordering:
  • tussen 28 dagen en 8 dagen vóór het begin van de diensten = administratiekosten van 50 % van de totale prijs
  • vanaf 7 dagen vóór het begin van de diensten = administratiekosten van 80 % van de totale prijs.

Terugtrekken door de organisator
De organisator behoudt zich het recht voor de activiteit door weersomstandigheden of bij onvoldoende boekingen af te zeggen. In dat geval wordt de koopsom teruggestort of een vervangende datum aangeboden. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor, de activiteit te beëindigen, als de weersomstandigheden (bv. onweer, storm, hoogwater enz.) hem, in verband met de veiligheid van de deelnemers, daartoe dwingen. De verantwoordelijke gids is bevoegd een persoon of groep van de activiteit uit te sluiten, als alcohol, drugs, belemmerende medicijnen of lichamelijk of geestelijk lijden, een gevaar voor de deelnemer zelf of andere deelnemers is. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op terugstorting van de prijs. Als de klant door nala
tigheid of opzettelijk schade toebrengt of verlies van materiaal bewerkstelligd, worden de kosten voor reparatie of vervanging in rekening gebracht. Dat geldt ook voor onjuist gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal, welke door minderjarige klanten beschadigd is. Hiervoor zijn de ouders of voogd verantwoordelijk in geval van beschadiging of verlies.

Meewerkingsplicht
De contractanten en in die zin ook de gasten, zijn verplicht tijdens geleverde diensten schade te voorkomen of te beperken. Klachten zijn onverwijld mede te delen aan de organisator anders is elke aanspraak uitgesloten. Garantie en verantwoordelijkheid De organisator is alleen veantwoordelijk voor schade aan goederen en/of financiele schade, als van zijn medewerkers grove nalatigheid of opzettelijkheid aangetoond kan worden. In het kader van de wettelijke voorschriften is de organisator alleen verantwoordelijk voor schade aan personen. Hiervoor bestaat een bindende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor ongelukken waarin de bedrijfsaansprakelijksheidsverzekering niet voorziet, of ongelukken die veroorzaakt werden door het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften of de veiligheidsaanwijzingen, is de organisator niet verantwoordelijk. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn persoonlijke eigendommen. Vlekken in kleding door bv. hars behoort tot de mogelijkheden. Voor dergelijke vlekken of andere schade aan kleding is de organisator niet verantwoordelijk. De organisator wijst er nadrukkelijk op, dat evenementen in de vrije natuur altijd bijzonder risico of gevaar met zich mee brengen. Alle deelnemers moeten tegen de inspanningen van het geboekte evenement opgewassen zijn en over een gezond hart- en kringloopsysteem beschikken. Zij dragen voor hun handelen en hun lichamelijke en geestelijke gezondheid zelf de verantwoording. Met aanmelding bij onze evenement verklaart iedere deelnemer gezond te zijn, spychisch en physisch belastbaar te zijn en tegen de inspanningen van de activiteit opgewassen te zijn. Lichamelijke en geestelijke beperkingen, ziektes en bijzonder gedrag, die voor de activiteit relevant zijn, zijn vooraf aan de organisator meegedeeld. Daartoe behoren bv. Hartziekten, astma, psychische klachten of andere zwaarwegende gezondheidsbeperkingen, die voor de deelnemer zelf of voor andere gasten, tijdens de activiteit, een gevaar kunnen opleveren. Deze informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De deelname aan alle oefeningen en akties gebeurt op vrijwillige basis. De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken veroorzaakt (door nalatigheid of moedwil) aan de klant zelf. Bovendien is de organisator niet verantwoordelijk voor insektenbeten, tekenbeten, allergische reaktie en de daaruit voortvloeiende korte- of langetermijn uitwerkingen. Alle deelnemers verplichten zich, vóór en tijdens de deelname geen alcohol, drugs, medikamenten of andere beperkende substanties in te nemen of ingenomen te hebben, die een gevaar voor zichzelf, andere deelnemers, de gidsen of eigendommen een gevaar kunnen opleveren. Bij het negeren van dit verbod vervallen alle verantwoordelijkheden voor de organisator. Alle aanwijzingen en beslissingen die de gidsen, met betrekking tot de veiligheid van de deelnemer nemen, zijn bindend. Het is de opgave voor alle klanten, op ieder moment, aktief op de veiligheid te letten en eventuele zichtbare beschadiging aan de veiligheidsuitrusting onmiddelijk te melden. Gaat de deelnemer in tegen de veiligheidsaanwijzingen van de gids, dan heeft deze het recht, de betrokken persoon of personen van de activiteit uit te sluiten. Bovendien wordt bij inbreuk of schending van de aanwijzing door de organisator of zijn werknemer iedere aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade uitgesloten.

Auteursrecht
Het maken van foto-, film-, en webcamopnamen voor advertentiedoeleinden door de bezoeker is op de hele baan verboden. De organisator beroept zich op het recht schadevergoeding te eisen, in geval van misbruik.

Wettelijke verplichting
De verantwoording voor een minderjarige ligt niet bij de organisator of zijn medewerker. De klant moet er zorg voor dragen, dat de minderjarige gast begeleid wordt door één of meerdere personen die voor hem de verantwoording dragen.

Salvatorische Clausule
Zouden er enige bepalingen van deze AB geheel of gedeeltelijk ineffectief of onuitvoerbaar zijn, of als gevolg van veranderingen in de wetgeving, na contractafsluiting, ineffectief of onuitvoerbaar zijn, dan blijven de overige contractspecificaties en de werkzaamheid van het contract voor de rest intact. In de plaats van de ineffectieve of onuitvoerbare bepalingen zullen de werkzame en uitvoerbare contractspecificaties treden, die de betekenis en het doel van de nietige contractspecificaties zo dicht mogelijk benaderen. Zijn de AB onregelmatig, dan gelden de contractspecificaties zoals overeengekomen, die de betekenis en het doel van het contract benaderen en die in het algemeen de aanvullende uitleg van het contract, onder inachtneming van de opzet, met de contractants overeengekomen werd.

Plaats van Gerecht
De plaats van gerecht richt zich, in zoverre de wet het toelaat, naar de woonplaats van de organisator. De contractant erkent onafhankelijk van zijn staatsburgerschap, het duitse recht en zal in geval van schade daar naar handelen.

EifelAdventures | Mühlenstr. 7 | 54570 Berlingen | F: +49 (0) 6591 8199014
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu